DP4ALL - Активтерді басқарудың цифрлық платформасы
Электрондық сауда-саттық бойынша кепілдік жарналардың талап етілмеген сомаларын қайтару туралы ақпараттық хабарлама
Толығырақ
arrow-l

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ
2023 жылғы 20 маусымдағы № 339
бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік мүлік тізілімінің e-qazyna.kz веб-порталын
пайдалану құқықтары туралы үлгі пайдаланушы келісімі

1. Келісімнің Мәні

Осы Мемлекеттік мүлік тізілімінің e-qazyna.kz веб-порталын (бұдан әрі-Портал) пайдалану құқықтары туралы үлгі пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес қосылу шарты болып табылады және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 шілдедегі № 802 қаулысына сәйкес мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор болып айқындалған жарғылық капиталына мемлекеттің 100% қатысуымен «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Оператор) мен Порталды пайдаланушы (бұдан әрі - Пайдаланушы), бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатындар, арасындағы өзара қатынастарды реттеуге арналған.

Пайдаланушы Порталда тіркелген және оның және/немесе Оператордың қызметтерін пайдаланатын кез келген жеке немесе заңды тұлға болып табылады.

Осы Келісім жария офертасы болып табылады. Порталға және оның ақпараттық сервистеріне (бұдан әрі – сервистер) қол жеткізе отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің барлық шарттарын қосқан және қабылдаған болып есептеледі.

2. Жалпы ережелер

2.1. Портал Оператордың ақпараттық және интерактивті қызметтерін, атап айтқанда мемлекеттік мүлік тізілімімен байланысты қызметтерді алу үшін бірыңғай қол жеткізу нүктесі болып табылады.

2.2. Порталда тіркелу және оны пайдалану Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын қабылдаған және сақтаған жағдайда жүзеге асырылады. Порталға кіре отырып, оның сервистерін пайдалана отырып, Пайдаланушы сол арқылы осы Келісімнің шарттарымен және ережелерімен келіседі. Порталда тіркелу тегін және ерікті болып табылады.

2.3. Келісім шарттары, егер Порталға қол жеткізу Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде жүзеге асырылса, сондай-ақ егер қол жеткізу Порталдың ашылуына әкелетін сілтеме бойынша жүзеге асырылса да қолданылады. Порталды әкімшілендіруді Порталда ақпарат орналастыруды және алмасуды жүзеге асыруға уәкілетті оператор жүргізеді.

2.4. Осы Келісімді Оператор қандай да бір арнайы хабарламасыз өзгерте алады.

2.5. Пайдаланушы енгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда ол Порталға және оның сервистеріне кіруден бас тартуға және Портал мен оның сервистерін пайдалануды тоқтатуға құқылы.

2.6. Осы Келісімге қол қоя отырып, Пайдаланушы кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге, сондай-ақ оның жеке деректерін және өзі Порталда ұсынған өзге де ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, түсіруге және пайдалануға жазбаша келісім береді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Оператор:

3.1.1. Пайдаланушының енгізілген деректерінің дұрыстығын, оның ішінде мемлекеттік органдарға және өзге де ұйымдарға жүгіну жолымен тексеру қажет болған жағдайда;

3.1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда Пайдаланушыны тіркеуден бас тарту, Пайдаланушының есептік жазбасын жою немесе бұғаттау жағдайда;

3.1.3. осы Келісімнің 4-тармағының 4.6, 4.7 және 4.8-тармақшаларында көзделген негіздер бойынша Пайдаланушыға Порталға қол жеткізуді беруді тоқтатуға;

3.1.4. Пайдаланушыға ақпараттық сипаттағы хабарламаны SMS-хабарламалар және/немесе PUSH-хабарламалар форматында жіберуге;

3.1.5. Пайдаланушының сенімді тұлғасы ретінде оның жеке деректерін (коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді) алу үшін, оның ішінде жеке деректерге қол жеткізуді бақылаудың мемлекеттік және мемлекеттік емес сервистерін пайдалана отырып, қауіпсіздік токенін алуға құқылы.

3.2. Пайдаланушы:

3.2.1. Порталды пайдалану бөлігінде оператордан консультациялық және практикалық көмек алуға;

3.2.2. қызметтер/сервистерге ақы төлеу үшін Порталдағы жеке шотыңыздың балансын толтыруға құқылы.

3.3. Оператор:

3.3.1. Порталдың және оның сервистерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

3.3.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы туралы жеке ақпаратты (дербес деректерді) таратпауға міндетті.

3.4. Пайдаланушы:

3.4.1. Портал қызметтерін және оның сервистерін алу үшін:

1) ЖСН (жеке тұлғалар үшін) немесе БСН (заңды тұлғалар үшін) болуы;

2) тіркелу кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы берген қолданыстағы электрондық цифрлық қолтаңбаның (бұдан әрі - ЭЦҚ) болуы;

3) тіркелу рәсімінен өтуі;

3.4.2. Операторға Порталда тіркелу нысанында немесе оның сервистерін пайдалану кезінде ұсынылатын тармақтар бойынша нақты және толық ақпарат беруге;

3.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе халықаралық құқық нормаларын, оның ішінде зияткерлік меншік, авторлық және/немесе сабақтас құқықтар саласындағы нормаларды, сондай-ақ Порталдың және оның сервистерінің қалыпты жұмысын бұзуға әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін кез келген іс-қимылдарды бұзушы ретінде қаралуы мүмкін іс-әрекеттер жасамауға;

3.4.4. Порталда және оның сервистерінде Пайдаланушының пікірлері мен өзге де жазбаларының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және жалпы қабылданған мораль мен адамгершілік нормаларына қайшы келуіне жол бермеуге;

3.4.5. Порталда жұмыс істеген кезде өзін басқа тұлға ретінде көрсетпеу, құрамында вирустар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету бар материалдарды пайдаланбау, ақпарат тасығыштарда қолжетімділік парольдерін жазбау, алынған қолжетімділік идентификаторларын үшінші тұлғаларға бермеу, өзінің ЭЦҚ пайдалануға;

3.4.6. Порталды және Порталда алынған ақпаратты терроризм, экстремизм, ұлтаралық алауыздықты қоздыру мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған өзге де мақсаттарда пайдаланбауға міндетті.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Келісім тараптарының барлығына немесе біреуіне зиян келтіруге әкеп соққан осы Келісімнің шарттары бұзылған жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

4.2. Оператор Операторға байланысты емес себептер бойынша немесе Порталға және оның сервистеріне қызмет көрсету бойынша жоспарлы немесе жоспардан тыс іс-шаралар жүргізілген жағдайда туындаған Портал мен оның сервистерінің жұмысындағы техникалық уақытша іркілістер мен үзілістер үшін жауапты болмайды.

4.3. Оператор байланыс желілерінің жұмысындағы уақытша іркілістер мен үзілістерге, өзге де ұқсас іркілістерге, сондай-ақ Пайдаланушы Порталға және оның сервистеріне қол жеткізуді жүзеге асыратын компьютердің, мобильді байланыс құрылғысының ақаулары үшін жауапты болмайды.

4.4. Оператор басқа Пайдаланушылардың және Порталдың мен оның сервистерінің кез келген басқа қатысушыларының әрекеттері үшін Пайдаланушы алдында жауап бермейді.

4.5. Оператор жоғалған пайданы, пайдаланудан келтірілген залалды, деректердің жоғалуын немесе басқа да материалдық емес шығындарды, беделге нұқсан келтіруді және одан туындайтын өзге де залалды қоса алғанда, кез келген тікелей, жанама залал үшін жауапты болмайды:

1) Пайдаланушылардың Порталды және оның сервистерін пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі;

2) Оператордың келісім шарттарын өзгертуі.

4.6. Пайдаланушы Порталда тіркелу кезінде ұсынылатын деректердің дұрыстығына, сондай-ақ Порталды пайдалану процесінде деректерді уақтылы жаңартпағаны және түзетпегені үшін толық жауапты болады.

4.7. Пайдаланушы Оператормен жасалған өзге де шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін толық жауапты болады. Мұндай бұзушылықтар туындаған жағдайда (Оператормен жасалған өзге де шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамау не тиісінше орындамау) Оператор Пайдаланушыға Порталға қолжетімділік беруді тоқтатуға құқылы.

4.8. Пайдаланушы өзі туралы анық емес мәліметтерді беру, сондай-ақ Порталда тіркеуге және оның сервистерін пайдалануға байланысты өз деректері мен ЭЦҚ-ны үшінші тұлғаларға бергені үшін туындаған барлық тәуекелдер мен ықтимал залалды өзіне алады.

5. Басқа

5.1. Портал және/немесе Оператор Пайдаланушыға басқа келісімдермен реттелетін ақылы негізде қосымша қызметтер көрсету құқығын өзіне қалдырады.

5.2. Осы Келісім Пайдаланушыны Порталда тіркеген сәттен бастап күшіне енеді және үш жыл қолданылады.

Үш жыл өткеннен кейін осы Келісім жаңа мерзімге жасалады.

Пайдаланушының ЭЦҚ деректері.

Пайдаланушының ЭЦҚ-мен қол қою күні мен уақыты.

Мен ережелер мен шарттармен таныстым және оларды сол күйінде қабылдаймын, соның ішінде Келісімге кейіннен енгізілген барлық өзгерістермен және толықтырулармен.

arrow-l
second-wave
Жекешелендірудің екінші
толқынының объектілері
сатылды
loadd
объект
loadd
млн теңге
Толығырақ arrow-r
Мемлекеттік кәсіпкерлік
субъектілері
loadd
Барлық жарияланымдарды қараңыз
Проводится торгов
0
Приём заявок
0
Проведено
0
Отменено
0
670 696
Электронды есептер қабылданады
loadd
пайдаланушылар
платформасы
telegram-qr
telegram-group

Біздің топтарға қосылыңыз
ақпаратты бірінші болып алыңыз

Сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңыз
қызметтерді жақсартуға көмектеседі

Басты

Сауда

Қызметтер

Меню

© 2024 “Ақпараттық-есептеу орталығы” АҚ